تنظیم TimeZone سرور

برای تنظیم ساعت سرور به زمان ایران باید از طریق ssh دستورات زیر را اجرا نمایید: mv /etc/localtime /etc/localtime.bak rm -f /etc/adjtime ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime ntpdate 0.asia.pool.ntp.org همچنین برای یکسان سازی hardware clock و system clock در مسیر زیر باید فایل clock را ویرایش نمایید: nano /etc/sysconfig/clock و تنظیمات بصورت زیر باشد: UTC=false ZONE=”Asia/Tehran” …
ادامه ی نوشته تنظیم TimeZone سرور